การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

           วันที่ 30 สิงห

อ่านต่อ

การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ระดับภูมิภาค: ภาคใต้

               

อ่านต่อ

โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

               

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update คุณธรรมนำคุณภาพ เต็มใจบริการ ดำเนินงานฉับไว
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา