Author Archives: จำเริญสุข

เขตตรวจราชการ ที่ 6 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

..**2 – 3 ธันวาคม  2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น 1 ใน 10 เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ปีที่ 9

นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เข

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

ในวันที 26 กันยายน 2561 นายวันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ