ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นและหัวข้อเสนอแนะในการให้บริการ มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานด้านอื่นๆเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนา ของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

* คำแนะนำ  ช่องทางรับฟังความคิดเห็น จัดทำขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะในการพัฒนางานต่อไป
– ควรป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ (e-mail) ของผู้ส่งให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกลับ
– ท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ  เพื่อหน่วยงานจะได้นำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น