หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สพป.นศ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พบผู้บริหารพี่เลี้ยง

..**นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สพป.นศ.2 หลักสูตรศึกษาศาสตร ม

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อ

อ่านต่อ

ลูกเสือ เนตรนารี สพป.นศ.2 พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563

ลูกเสือ เนตรนารี สพป.นศ.2 พร้อมใจร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากรร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ “การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอัมพร ภาระพัน

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 นำบุคลากรร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2563 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนบ้านนาเส

สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนตามโครงการยกระดับผลสัม

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อ

อ่านต่อ

สพป.นศ.๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศอ.ปส.จ.นศ.)

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางจอมขวัญ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในกิจกรรมเชิดชูบูชาในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางจอมขวัญ

อ่านต่อ

รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในกิจกรรมเชิดชูบูชาในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ประจำปี 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอัมพร ภาระพัน

อ่านต่อ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือก สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ รวมถึงการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ รวม 15 สาขา 57 รางวัล สมัครได้ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นี้

               

อ่านต่อ