เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรับผิดและปฏิบัติ

                                                      คำสั่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   ที่ 345/2561
                                                                  เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรับผิดและปฏิบัติ

เอกสารแนบไฟล์