หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษ

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโดยใช้กระบวนการ MEATS เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโ

อ่านต่อ