หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดดอนมะปราง ปีการศึกษา 2563

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูผู้สอนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ข

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้ 3ร โมเดลของครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโด

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การนิเทศแบบ PDER เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน ชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การนิเทศแบบ PDER เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประ

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษที่ 21 ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของโรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า) จังหวัดยะลา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ทักษะ 3C ตามกระแสสมัยศตวรรษ

อ่านต่อ