หมวดหมู่: เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงคำนวณของผู้เรียน

รายงานผลการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณแบ

อ่านต่อ

การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการนิเทศ  แบบ PIDE   ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการ

อ่านต่อ

การประเมินโครงการการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

การประเมินโครงการการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึก

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนหมู่บ

อ่านต่อ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน โรงเรียนวัดดอนมะปราง ปีการศึกษา 2563

การประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนของนักเรียน

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของครูผู้สอนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

รูปแบบการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ข

อ่านต่อ

เรื่อง เผยแพร่ผลงานวิชาการ การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้าน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

การนิเทศโดยใช้กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ

อ่านต่อ