ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ(Workshop) เนื่องในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 และนานาชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้วย พ.ศ. 2561 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 เร่งพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจปรับกระบวนทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทันเปิดภาคเรียน

..**สพป.นศ.2 เร่งพัฒนาบุคลากร สร้างความเข้าใจ ปรับกระบว

อ่านต่อ

สพป.นศ. 2 เปิดค่ายภาวะผู้นำ “โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน”

วันที่ 20 เมษายน 2561 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง

อ่านต่อ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ DT (Design and technology)

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

อ่านต่อ

ขอเชิญอบรมหลักสูตร “การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ” แบบออนไลน์

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท

อ่านต่อ

โครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2561 ส่งภายใน 30 เมษายน 2561

พื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู

อ่านต่อ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิดค่ายฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)

วันที่ 10 เมษายน 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการส

อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ New Update รวดเร็ว ถูกต้อง ถูกใจ
E-SERVICE

บริการข่าวการศึกษา