ร่วมกิจกรรมอังคารกันเองพร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง

                     วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น.  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  มอบหมายให้นางจำเริญสุข  ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางกมลทิพย์  สินยัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการและนางทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ร่วมกิจกรรมอังคารกันเองพร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง   โดยมีนายถิรนาถ เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง  และนางเบญมาศ  เอสะนาชาตัง นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสงและคณะกรรมการกิ่งกาชาดเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง