รร.บ้านน้ำพุระดมทุนเพื่อการศึกษา นำนักเรียนชิงแชมป์คีตะมวยไทย

ร.บ้านน้ำพุระดมทุนเพื่อการศึกษา นำนักเรียนชิงแชมป์คีตะมวยไทย
..**//วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานเปิดกิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำพุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา การแสดงคีตะมวยไทยของนักเรียนและพิธีเปิดศาลาจันทร์ขาว โรงเรียนบ้านน้ำพุซึ่งสร้างสมทบทุนโดยคุณพรทิพย์ จันทร์ขาวศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำพุ
..**//นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวขอบคุณในตอนหนึ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วน ครู ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนสมทบทุนในการจัดการศึกษา สำหรับในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ เสนอแนะ อุดหนุนหรือให้ความร่วมมือ สถานศึกษาจึงมีการเปิดโอกาสให้บุคคล ประชาชน กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นกระบวนการจึงจะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

..**//ด้านนางวัชรี หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนื่องจากทีมการแสดงคีตะมวยไทย นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขันเพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันคีตะมวยไทยต่างประเทศ ซึ่งโรงเรียนมีงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องระดมทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้นักเรียน ไม่ว่าค่าชุดแสดง ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และหากเหลือจากิจกรรมดังกล่าวจะนำไปปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมให้กับลูกนักเรียน ในนามโรงเรียนบ้านน้ำพุ ลูกนักเรียน ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่าน ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ไม่ว่าผู้บริหารสถานศึกษา ครู ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านน้ำพุ ที่ร่วมส่งเสริมสนับสนุนสมทบทุนในครั้งนี้ไว้เป็นอย่างสูง โรงเรียนจะนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน โรงเรียนต่อไป