อบรมสร้างความตระหนักต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สพป.นศ2