ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูเครือข่ายการศึกษา ที่ 1

20 มิถุนายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและครูเครือข่ายการศึกษา ที่ 1 อำเภอทุ่งสง จังหวุดนครศรีธรรมราช ณ หอประชุม มทร.ใสใหญ่ ซึ่งผอ.สพป.นศ.2 มอบนโยบายการศึกษาและ จุดเน้นการศึกษาที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างพลังบวกและแรงจูงใจในการประกอบวิชาชีพ โดยนายสันติภัทร โคจีจุล ศธจ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึง ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู และดร.บำเพ็ญ หนูกลับ นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best practice โดยในที่ประชุมยังจัดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติครูดี เด็กดี ศรีธรรมารักษ์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครู ในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ ๑ ( ธรรมารักษ์)