ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษา เขตตรวจราชการทึ่ 5

วันที่ 17 มิ.ย.2565 (09.00 น.)  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารการศึกษา โดยมี นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมด้วย ผอ.สพท. ในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 5 (ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล) จำนวน 19 คน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทที่หลากหลายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบาย “สพฐ: วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี