ประชุมเพิ่มศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานราช

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานเปิดการประชุมลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลารกในสังกัด ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย โดยมีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด ร่วมประชุมกว่า 90 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เล็งเห็นถึงความสำคัญของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานให้ข้าราชการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการปฏิบัติงานราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีนายโกศล มณีชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นายอธิคมฉ์ นาคฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี นางนิศากร ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและนายสมโชค แก้วเกิด ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) กรรมการสมาคมลูกจ้างประจำส่วนราชการแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน สร้างความรัก สามัคคีในหมู่คณะขององค์กร และเพื่อนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป