“จิบกาแฟแลโรงเรียนแลนักเรียน” รร.วัดราษฎร์ประดิษฐ์

..**//วันที่  18 มิถุนายน 2565  นายอัมพร  ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมต้อนรับนายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และพลเอก ประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ในงานเลื้ยงน้ำชา “จิบกาแฟ แลโรงเรียนและนักเรียน” ณ โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

..**//โดยมีนายปรีชา  พรหมเพศ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์  กล่าวรายงานและแสดงความยินดี ร่วมทั้งเป็นเกียรติ ที่คณะตุลาการศาลปกครองสูงสุด และคณะเจ้ากรมพระธรรมนูญ  ให้เกียรติกับโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ในการจัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แลโรงเรียนและนักเรียน”    เพื่อระดมทุนในการจัดการศึกษา

..**//โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์มี นักเรียน จำนวน 42 คน ข้าราชการครู 3 คน และครูอัตราจ้าง 2  คน จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ได้ร่วมกันให้ความเห็น

ในการที่จะระดมทุนในการสนับสนุนการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์

  1. ซ่อมแซม บำรุงอาคารสถานที่ ของโรงเรียนที่ชำรุดเสียหายให้ ใช้งานได้ตามปกติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับนักเรียน เพื่อสร้าง บรรยากาศในโรงเรียนให้เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอน
  2. บุคลากรของโรงเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็นที่ จะต้องจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมโดยครบขั้นให้จัดจ้างครูอัตราจ้างของ โรงเรียนจำนวน 2 คน จึงต้องใช้งบประมาณในการจ้างเดือนละ 14,000 บาทถ้วน เพื่อให้ครูมีความเหมาะสมกับชั้นเรียนที่เปิดสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดกิจกรรม “ จิบกาแฟ แลโรงเรียนและนักเรียน” ขึ้นเพื่อระดมทุนในการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 ..**//นายธวัชชัย  ไกรนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศิลาราย รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์กล่าวว่า  นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด และพลเอกประชาพัฒน์  วัจนะรัตน์ เจ้ากรมพระธรรมนูญ ร่วมระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ โดยมอบทุนการศึกษา ชุดนักเรียน ชุดวอร์ม รองเท้า ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ทุกคน และยังมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน วัสดุกีฬาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเรียน  กว่าสองแสนบาท  ค่าจัดกิจกรรมจิบกาแฟ แลโรงเรียน แลนักเรียน 50,000 บาท หลังจากนั้นร่วมปลูกต้นจำปาทองเพื่อเป็นอนุสรณ์ในการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ในการนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างดียิ่ง