สพป.นศ. เร่งประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอเลิกสถานศึกษาฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางสิริพร บัวจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรง โดยภาคเช้า ณ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ (ยื่นขอเลิกโรงเรียนวัดคงคาเลียบ เป็นโรงเรียนที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ ซึ่งปัจจุบันไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแล้ว) และภาคบ่าย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา (ยื่นขอเลิกโรงเรียนวัดภูเขาหลัก เป็นโรงเรียนที่มาเรียนรวมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา ซึ่งปัจจุบันไม่มีนักเรียนที่จะจัดการเรียนการสอนแล้ว)