ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา เน้นย้ำเปิดภาคเรียน สร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครอง บุคลากร ครู ให้สถานศึกษาเปิดเรียน On-Site ได้อย่างปลอดภัย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา สร้างความมั่นใจ ให้ผู้ปกครอง บุคลากร ครู เปิดเรียน On Site ได้อย่างปลอดภัย พร้อมด้วยนายอัมพร ภาระพันธ์, นายสุชาติพงษ์ ทรงทองและนางสาวจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกว่า 200 คน ซึ่งการดำเนินการจัดประชุมเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมเล็มมือนาง โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการศึกษาโดยให้คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน การมีส่วนร่วม เพื่อคุณภาพของสถานศึกษาและการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1/2565ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ได้พิจารณาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภทในจังหวัดนครศรีธรรมราข เห็นชอบให้ดำเนินการให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ได้ตามความเหมาะสมและความพร้อม เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป จำนวน 2 ใน 3 ของเด็กนักเรียนทั้งหมด และหลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ สามารถจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปได้เต็มจำนวน โดยจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาและมีมาตรการ ดังนี้
1. Thai Stop Covid Plus (TSC+) ภาคเรียนที่1/2565 ของกรมอนามัย
2. การประเมินของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่
3. การฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป
4. ความเห็นผู้ปกครอง
5. แผนเผชิญเหตุ
ทั้งนี้ ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท มีคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค และเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาให้ความเห็นชอบก่อนเปิดการเรียนการสอนแบบ On Site
มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 20/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 มาตรการต่างๆ เป็นไปตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1389/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่แนบ โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนฯ ในภาคเรียนที่ 1/2565ตามหนังสือ สพป.นศ.2 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04070/1497 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565โดยให้จัดส่งเอกสารมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ สพป.นศ.2 ซึ่งกำหนดจัดประชุมวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากล่าวเน้นย้ำในการแสวงหารูปแบบการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมสถานศึกษาดำเนินงานที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจะดำเนินการนำมาแลกเปลี่ยนรู้ให้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ต่อไป