สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เร่งแจ้งแนวปฏิบัติการเปิดเรียนและการดำเนินการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในถสานศึกษา

6 พฤษภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานประชุมประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 – 12 และผู้อำนวยการกลุ่ม,หน่วย โดยมีนางสาวจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมเพื่อแจ้งแนวปฏิบัติการเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งอนุญาตให้โรงเรียนเปิดเรียนได้ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 และตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ลงมา ให้เปิดเรียนได้แต่แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ส่วนโรงเรียนไหนที่มีความพร้อมในการเปิดเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตั้งแต่ระดับอนุบาล แต่ต้องผ่านความเห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อโรงเรียน และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จะดำเนินการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อฯ พิจารณาอนุมัติให้สถานศึกษาที่เปิดเรียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งหารือในการขับเคลื่อนการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมมีมติให้มีการประเมินโรงเรียนน่าอยู่ เพื่อเป็นต้นแบบระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมถ้ำตลอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2