รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

         วันที่ 16 มีนาคม 2566  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2  มอบหมายให้นางจิราภรณ์  เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2  เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จำนวน 4 ราย  คือ นายจตุรงค์ ชนะราวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปรางงาม นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านทอนวังปราง นายประเสริฐ ปานอินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอาย นางปิ่นมณี  ตราชู ผู้อำนวยการ  โรงเรียนบ้านโคกยาง  โดยมีนายสุภาพ รียาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยปริก นางสาวพรทิพย์  ไวยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นกรรมการ