ประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพื่อบรรจุเข้าแแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณ เพื่อบรรจุเข้าแแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง นางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2