ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความขาดแคลน

         วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความขาดแคลน โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษา ทั้ง 12 ศูนย์ นางสิริพร บัวจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2