ปัจฉิมเทศนักศึกษาฝึกงาน ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

        วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ซึ่งเป็นผู้บริหารพี่เลี้ยงปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยสถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน  3 คน ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน  2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารทางการศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ