ประชุมจัดทำรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์และ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   

       วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติพงศ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมจัดทำรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์และ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อตรวจสอบการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลจำนวน 48 โรงเรียน ณ หนานสวรรค์ รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง