สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

      วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565  ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านถำ้ตลอด บ้านวังเต่า บ้านคลองจัง เเละบ้านนาเกิดผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินดอกผลของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน และให้คำปรึกษาแนะนำแก่สถานศึกษาในการส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน รวมทั้งรับทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินดอกผลจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยมีนายทนงศักดิ์ ศรีงามคุณพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นประธานคณะกรรมการ ทั้งนี้นางสาววิสนีย์ นุราช นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เเละนางจิตนา วงศ์เมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมการนิเทศ กำกับ ติดตามฯ ดังกล่าวด้วย