การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ระดับภูมิภาค: ภาคใต้

     

             วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภูธร  จันทะหงส์ ปุญยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ด้วยนวัตกรรมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) ระดับภูมิภาค: ภาคใต้ ณ โรงแรมปุระนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยนายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ กล่าวต้อนรับ และนางสาวดุจดาว  ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ. กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต้ จำนวน 5 เขต 14 โรงเรียน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร สงขลา และภูเก็ต จำนวน 162 คน โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถอดบทเรียนกาจัดการศึกษา SLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมยกระดับการศึกษาสู่สากลต่อไป