การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

           วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง นายอัมพร ภาระพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  คณะศึกษาศึกษานิเทศก์  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก ก.ต.ป.น. ได้ดำเนินการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 โดยร่วมกันพิจารณา ตรวจสอบยืนยันผลงานที่ปรากฏ กระบวนการพัฒนา ผลการดำเนินงานทั้งปัจจุบันและที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปีของสถานศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคัดเลือกสถานศึกษาตามแนวทางการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในดับชาติต่อไป ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2