การพิจารณาโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียน สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีการศึกษา 2565

      วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานดำเนินการพิจารณาโรงเรียนเพื่อเข้ารับการพิจารณายกระดับคุณภาพโรงเรียน สพฐ. ระดับ 2 ดาว ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการพิจารณา จำนวน 34 โรง ซึ่งโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กิจกรรมโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรม ต่อยอดให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีจิตสำนึกที่ดี ปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการพิจารณาด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์และยุติธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2