โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม รุ่นที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                  วันที่  26 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม  รุ่นที่ 1  ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นการจัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 และครูผู้ควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีความตระหนักเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ สร้างทีมลูกเสือแกนนำ  ในการดำเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา