โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต)

           วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมการนำหลักสูตรด้านทุจริตไปปรับใช้ในในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) โดยมีนายถาวร ปลอดชูแก้ว นางปรีดา สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากร สพป.นศ.2 เป็นผู้ดำเนินโครงการตลอดการอบรม ซึ่งมีโรงเรียนแกนนำ จำนวน 48 โรง  ซึ่งให้ผู้รับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติการจัดการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล ผ่าน google drive ในการนำไปใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช