ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4

18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและศึกษานิเทศก์ ในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นศ. 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดศรีธรรมราช เพื่อมอบนโยบายและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มแจ้งภารกิจงานและติดตามการดำเนินงานของแต่ละกลุ่ม โดยประธานกำชับในเรื่อง เรื่องความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ การอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น ตามระดับชั้น การพัฒนาศักยภาพในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ทุกสถานศึกษาดำเนินการเสริมสร้างวิชาการให้กับนักเรียน สืบเนื่องจากภาวะถดถอยจากสถานการณ์โควิดในปีที่ผ่านๆ มา ร่วมขอให้มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตที่ดีต่อไป