ผอ.สพป.นศ.2 ประธานพระราชทานเพลิงศพครูมลทิรา แก้วบ้านดอน

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพลิงศพ นางสาวมลทิรา แก้วบ้านดอน ข้าราชการครู คศ. ๑ โรงเรียนวัดควนส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ เมรุวัดลุมพินี ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ อีกทั้งการปฏิบัติงานเป็นไปตามคำสั่งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ของจังหวัดนครศรีธรรมราช