การแข่งขันกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎคม 2565 ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช
เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ผ่านระบบออนไลน์ (google Meet) ประกอบด้วย 5 กิจกรรม คือ
1. การคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 2. การเขียนเรียงความ ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 3. การแต่งคำประพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (สพป./สพม.) 4. การอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได 6 ขั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 (สพป./สพม.)
ตามที่ สพฐ. ได้ดำเนินโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
ปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักให้ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเห็น
ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาประจำชาติ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ให้ความสำคัญกับกิจกรรมดีๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกๆ นักเรียนได้แสดงความสามารถ การดำเนินการแข่งขันในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือของทุกฝ่าย และได้รับคัดเลือก
เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ไปแข่งขันระดับ สพฐ. ต่อไป