การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือรวมพลัง Co-5steps

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ได้รับมอบหมาย
จากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือรวมพลัง Co-5steps และการพัฒนา บทเรียนร่วมกัน เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในด้าน 1) การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกแบบรวมพลัง Co- 5 Steps เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมื่องรุ่นใหม่ การเลือกกิจกรรม สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการวิเคราะห์มาตรฐาน การเรียนรู้/ตัวชี้วัด และการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ สู่ทักษะ 8 C ของเด็ก 4.0” 2) ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)LS – PLC 3) ฝึกปฏิบัติการนิเทศภายใน “การนำแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) มาใช้ผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study) และกระบวนการเรียนรู้ด้วย Co-5 STEPs โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอน
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช