ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม

ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการเครือข่ายภาคี วิถีพุทธ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 จตุภูมิศรีวิชัย ณ วัดประดิษฐาราม
นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 อำเภอทุ่งใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเครือข่ายภาคี วิถีพุทธ ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 5 เข้าร่วมอบรมในระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2565 โดยหวังพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต รวมทั้งให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ และมีลักษณะของความเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับค่านิยมไทย 12 ประการ
ภาพข่าว จากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ อำเภอทุ่งสง