สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาครูรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม รร.สะอาด สวยงาม น่าอยู่ปลอดภัย

17 พฤษภาคม 2565 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานเปิดอบรมพัฒนาครูผู้รรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาตามกิจกรรม โรงเรียนสะอาด สวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย ผ่านระบบ Google Meet โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 200 คน
***ซึ่งตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้มีการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก จึงได้กำหนดให้มีโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดเป็นตัวชี้วัดและคำรับรองการปฏิบัติราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เห็นว่าภารกิจ รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งและเป็นอีกภารกิจหนึ่งและเพื่อให้บุคลากร นักเรียนในสังกัดมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง รู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อปลูกฝังนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้บุคลากร นักเรียน และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพเป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดี มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดสภาพการทำงาน การสร้างบรรยากาศ ภายในองค์กร มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สถานที่สภาพแวดล้อม สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรกทำให้บุคลากรมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีระเบียบวินัยในการทำกิจกรรม และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน
จากเหตุผลดังกล่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมสร้างเสริมการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือคุณครูผู้รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 188 คน
และจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานศึกษาในสังกัดจะเป็นสถานศึกษาที่สะอาด สวยงาม น่าอยู่และปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้อง