สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรในสังกัด

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สพป.นศ.2 สะอาด สวยงาม ณ ห้องประชุมถถ้ำตลอด สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยจัดให้มีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้โดย ดร.สุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 การดำเนินการระดมความคิดการแก้ปัญหา หรือ KM โดยนางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมให้แต่ละกลุ่ม/หน่วยนำเสนอผลจากการระดมความคิดหรือ KM รวมทั้งให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ลด ละ เลิก การจัดการขยะที่ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยนายเถลิงศักดิ์ ประดู่ เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีจิตสำนึก มีจิตสาธารณะ รักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตนเอง รู้จักการคัดแยกขยะมูลฝอยและดำเนินการตามหลัก 3RS คือ Reduce (ลดการใช้ คิดก่อนใช้) Reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ ใช้แล้วใช้อีก) Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) รวมทั้งปลูกฝังนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในสังกัด และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายต่อไป