การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒…

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.๒ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งได้พิจารณาในแต่ละประเด็นอย่างรอบด้านและรอบคอบ นำข้อมูลเชิงวิชาการจากกรรมการฝ่ายสาธารณสุขที่ยังคงห่วงกังวลด้านมาตรการและความปลอดภัย ประกอบกับข้อกฏหมายตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที ๑๙๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พ.ค.๒๕๖๕ และนโยบายการเปิดเรียน Onsite ของหน่วยงานต้นสังกัดทั้งกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. ตลอดจนความคิดความเห็นของที่ประชุม สรุปมีมติดังนี้
๑. ให้ความเห็นชอบการเปิดเรียนแบบ Onsite ในระดับชั้น ป.๔ ขึ้นไป ทุกโรงเรียน
๒. ให้ความเห็นชอบการเปิดเรียนแบบ Onsite ทุกระดับชั้นตามที่ประสงค์และมีความพร้อม จำนวน ๑๑๒ โรงเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนที่ขอเปิดจะต้องดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดครบถ้วนตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น และให้ทุกโรงเรียนตาม ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุให้มีความพร้อมสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขอให้สร้างความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์การฉีดวัคซีนแก่ครู บุคลากรและนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน