ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่าง ผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารเพิ่มเติม