อบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

         วันที่ 24  พฤศจิกายน เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 อำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ โดยมีนางจำเริญสุข  ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและนางวิภาวี  ด้วงฉีด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จากสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 1 จำนวน 14 โรงเรียนๆ ละ 3 คน และคณะทำงาน รวมกว่า 50 คน

       การจัดอบรมดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบเรื่องการดำเนินงานควบคุมภายใน เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อนำหลักการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีภายในสถานศึกษา ทั้งเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ มีการวางแผนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อไป