ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  ซึ่งเป็นผู้บริหารพี่เลี้ยง ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยสถาบันรัชต์ภาคย์ จำนวน 3 คน ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน  2565 และนักศึกษาปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 14 มีนาคม 2566โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกประสบการณ์ และเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพทางการบริหารทางการศึกษา สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ