ผู้บริหารสถานศึกษา เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนางาน

          วันที่ 2 กันยายน  2565   นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและพัฒนางานตามข้อตกลง ว PA ปีงบประมาณ 2565 เรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะ แบบใหม่ ว.PA(ว.10) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการบริหารสถานศึกษา  และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.PA(ว.10) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  2. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2   3. เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.PA(ว.10) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา  โดยวิทยากรที่มีคุณภาพ ได้แก่ อาจารย์สมชื่อ กอรปคุณปการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 160 คน