สพป.นศ. 2 เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสุจริต

        วันที่ 2 กันยายน 2565 ห้องประชุมโรงแรมดีวานา อ่างนางกระบี่ จังหวัดกระบี่ นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ สร้างการรับรู้ การวิเคราะห์บริบทขององค์กร SWOT เพื่อวางแผนในการพัฒนาองค์กรต่อไป รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยาย การพาทำ และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยวิทยากรที่มีคุณภาพ สิบเอกสอน บุญรุ่ง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 65 คน