สพป.นศ.2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 24 เมษายน 2565 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวจอมขวัญ นครไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เยี่ยมสนามสอบให้กำลังใจนักเรียน ครูและคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ มีนักเรียนสมัครสอบเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 82 คน
***สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ขอขอบคุณนายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า คณะครูและบุคลากร ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่าย ที่ดำเนินการให้การสอบแข่งขันทางวิชาการในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี