จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์