Author Archives: ทิพย์วรรณ์ พัลวรรณ

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2

ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก

อ่านต่อ

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.นศ.2 ร่วมรับชมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อัก

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตที่ยังยืน (มีทักษะกระบวนการคิด จิตอาสา สุจริต มีวินัย และพอเพียง)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการ

อ่านต่อ

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 26/2564 พร้อมหารือข้อราชการเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายอัมพร ภาระพันธ์

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์หลักสูตรการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษ

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจอมขวัญ นครไธสง

อ่านต่อ