Author Archives: adminnst2

การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

   วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร

อ่านต่อ

ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

         วันที่ 13 มีนาคม 2566

อ่านต่อ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมประชุมการนำเข้าข้อมูล eMENSCR ประจำปี 2566 และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าข้อมูล (บุคลากร สพท.)

       วันที่ 13 มีนาคม 2

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

         วันที่

อ่านต่อ

สพป.นศ.2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพองค์ความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

         วันที่ 11 มีนาคม 2566

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

      วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุรทิน ทิ

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

     วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายสุรทิน ทิพ

อ่านต่อ