Author Archives: adminnst2

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566

        วันที่ 23 กันยายน 2565 นายส

อ่านต่อ

ประชุมจัดทำรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์และ สถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

           วันที่ 20 กันย

อ่านต่อ

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

      วันที่ 19-20 กันยายน 2565 นายสุรทิ

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเปิดการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ ๑๑ ทรัพยากรไทย : ๓๐ ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

               

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

      วันที่ 13 – 14 กันยายน 2565

อ่านต่อ