นักเรียนนครศรีฯ โชว์ศักยภาพผลงานเปิดบ้านวิชาการวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบหมายให้นางจำเริญสุข  ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย และค่ายบูรณาการวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมด้วย นางกรุณา  โชติวัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกมลทิพย์  สินยัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 220 คน ณ โรงเรียนวัดควนสูง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          นางสาวอัจฉรา  ส้มเขียวหวาน ผู้อำนวยการโรงเรยนวัดควนสูง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีโรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ โรงเรียนวัดโคกหาด โรงเรียนวัดโคกเมรุและโรงเรียนวัดควนสูง ซึ่งจัดฐานการเรียนรู้ จำนวน 8 กลุ่มสาระให้กับนักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษา ได้แก่ ฐานการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ กศน.อำเภอฉวาง ฐานไรษณีย์อะไรเอ๋ย ฐานภูเขาไฟระเบิดฐานฟองมหัศจรรย์ ฐานทรายดูด ฐานไอศกรีมหลากสี ฐานอวัยน่ารู้ ฐานลอยลม ฐานขนมโคแสนสวย ฐานขนมครก ฐานการเรียนรู้พลเมืองปากน้ำฉวางสู่ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ ความรู้เบื้องต้นไฟฟ้ามาอย่างไร โดยการมีส่วนร่วมของ กศน.อำเภอฉวาง วิทยยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ไทยและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน พร้อมด้วยผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยและประถมศึกษาเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนและชุมชน สร้างเครือข่ายบ้านวิทยาศาสตร์น้อยให้กว้างขวางขึ้น

            นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อยขยายผลไปยังพี่ประถมศึกษา ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย เมื่อ ปี พ.ศ. 2552 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เล็งเห็นถึงการพัฒนาการของนักเรียนที่เกิดทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ ได้รับความรู้ทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นได้ต่อไป