การจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ  โรงเรียนบ้านคลองขุด  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล  โรงเรียนวัดเขากลาย)

      วันที่ 15 มีนาคม 2566  นายสุรทิน  ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2  มอบหมายให้นายพิชัย  อิ่มด้วง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานการจัดเก็บข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผลของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  จำนวน 4 ราย คือ นางสาวปิยะวัลย์ มณีฉาย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคงคาเจริญ นางเจรียงพร เขียวน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด  นายวิมล จิ้วฮวด  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล  นางสาวสุพิชฌาย์ ทองเนื้อห้า  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย โดยมีนายไพฑูรย์  สุวรรณน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ นางบำเพ็ญ  หนูกลับ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ร่วมเป็นกรรมการ