สพป.นศ.2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

    วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 มอบหมายให้นางจำเริญสุข ภู่ดอก ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชน จำนวนกว่า 100 คน เพื่อจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระของวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ เผยแพร่ให้เป็นที่รับรู้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งมีนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการร่วมกัน โดยมีนายบัณฑิต สุทธิมุสิก ผู้ทรงคุณวุฒิ นางรอยพิมพ์ใจ เพชรกุล รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อร่วมจัดทำองค์ความรู้คุณค่าสาระและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมประเพณีและวันสำคัญของไทย อันดีงามที่แสดงออกถึงความกตัญญู ความรัก ความสามัคคี รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ประเพณีสงกรานต์ให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และ Soft Power มาเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช