รายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผอ.สพป.นศ.2  และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2566 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมรับชมรายการฯ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อรับทราบนโยบายและข่าวสารจาก สพฐ.“ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน” อันจะนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการของ สพป.นศ.2 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 และหลังจากนั้นดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และตัวแทนบุคลากร สพป.นศ.2 ครั้งที่ 11/2566 เพื่อแจ้งข้อราชการปฏิบัติให้ไปในทิศทางเดียวกัน